Qúy I/2018, Xây lắp điện 1 có doanh thu tăng 51%, lãi sau thuế chỉ tăng hơn 10%

Thứ Năm, 10/05/2018, 11:28 GMT+7

Theo báo cáo tài chính quý I/2018 hợp nhất của CTCP Xây lắp điện 1 (PC1), mặc dù ghi nhận doanh thu 855 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận gộp chỉ tăng hơn 7% so với cùng kỳ, đạt 118,8 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán hàng hóa vật tư đóng góp hơn 44% với hơn 379 tỷ đồng, tiếp đến là hoạt động xây lắp đóng góp hơn 301 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, trong kỳ, ngoại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 1,6 tỷ đồng, tương đương giản 5,2% so với cùng k,ỳ thì chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, chi phí tài chính trong quý I/2018 đạt 29,6 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 75% đến từ chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí khác cũng tăng mạnh, đạt gần 3 tỷ đồng trong, khi cùng kỳ năm ngoái chỉ hơn 100 triệu đồng nhưng bù lại khoản thu nhập khác tăng 2,1 tỷ đồng, đạt hơn 11,4 tỷ đồng.

Kết quả, PC1 đạt 73,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chỉ nhỉnh hơn 1,2% so với cùng kỳ. Nhờ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải chịu giảm hơn 29% so với cùng kỳ, nên PC1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 66,7 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mặc dù lợi nhuận sau thuế tăng nhưng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của PC1 lại giảm, đạt 547 đồng trong khi cùng kỳ đạt 767 đồng.

PC1 hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp điện, sản xuất công nghiệp, thủy điện và bất động sản trong đó hoạt động xây lắp chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu qua các năm, chiếm hơn 53% tổng doanh thu năm 2017 và hơn 60% tổng doanh thu năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng tài sản của PC1 đạt 6.391 tỷ đồng, tăng hơn 177 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 138 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm 139 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng mạnh hơn 23% so với cùng kỳ, đạt 1.340 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tính đến 31/3/2018 của PC1 là 3.514 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đạt 122%. Trong đó, nợ ngắn hạn của Công ty đạt 2.040 tỷ đồng, tăng 207 tỷ đồng so với đầu kỳ, nợ dài hạn đạt 1.474,5 tỷ đồng, giảm 92,5 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Ngọc Nhi
Theo ĐTCK