TAC đặt kế hoạch lãi trước thuế tăng 51%

Thứ Hai, 09/04/2018, 09:29 GMT+7

HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 5.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 51% so với thực hiện năm 2017. Cổ tức dự kiến 24%.

Ngoài ra, HĐQT TAC cũng sẽ trình Đại hội thông qua việc giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên. Theo đó, tháng 10/2017, Công ty đã phát hành hơn 1,61 triệu cổ phiếu ESOP với thời gian hạn chế chuyển nhượng 12 tháng.

Phan Hằng
Theo ĐTCK