DIG đặt kế hoạch lãi tăng gần gấp đôi

Thứ Hai, 10/04/2017, 09:16 GMT+7

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIG), năm 2017, Tổng công ty đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 1.406 tỷ đồng, tăng 26%; lợi nhuận sau thuế 128 tỷ đồng, gần gấp đôi so với thực hiện năm 2016; cổ tức 8 - 10%.

Trong đó, doanh thu công ty mẹ dự kiến 906 tỷ đồng, lợi nhuận 120 tỷ đồng. Tổng công ty dự kiến trả cổ tức năm cổ tức 8 - 10%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, DIG đạt doanh thu 1.151 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 65 tỷ đồng, giảm hơn 20 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo giải trình của DIG, nguyên nhân chủ yếu do khoản lỗ từ công ty liên kết tăng hơn 17,5 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ, doanh thu ghi nhận 553 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với trước kiểm toán, chủ yếu do tính lại thuế thu nhập hoãn lại khoảng 5,4 tỷ đồng.

Ngọc Nhi
Theo ĐTCK