Chính thức sửa Thông tư 36, nâng hệ số rủi ro cho vay bất động sản lên 200%

Hai điểm chính được thị trường quan tâm là hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng đã có những sửa đổi nhưng với...