ĐHCĐ Saigonbank không trình phương án sáp nhập

Sáng ngày 24/4, Saigonbank đã tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015, với chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2015 chỉ ở mức 50 tỷ đồng trước thuế, giảm 78% so với năm 2014. Tỷ lệ cổ tức 2014 được chi trả cho cổ đông ở mức 3%...